Équipe municipale

MALPELI Stéphane Conseiller Municipal
CASANOVA Jean-Pierre Conseiller Municipal
GIAFFERI Michael Conseiller Municipal
LECA Jean-Louis Conseiller Municipal
SIMONI Pierre-Baptiste Conseiller Municipal
NAPPO Michèle Conseillère Municipale
PORTA Marine Conseillère Municipale
FICO Aurélie Conseillère Municipale
MARTEL Enzo Conseiller Municipal